อัญมณีวิทยา

รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับอัญมณี โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รัตนชาติ

จัดทำโดย อาจารย์ มนตรี ชูวงศ์

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย กรมทรัยากรธรณี

Download PDF File