ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้แทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดอบรมค่าย 2 และคัดเลือกผู้แทนเข้าแข่งขันระดับประเทศเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้แทนศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สอบ ดังไฟล์ PDF แนบท้ายประกาศนี้

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอให้ติดตามประกาศต่าง ๆ เพิ่มเติมทาง www.geo.sc.chula.ac.th และ www.posn.or.th 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563