ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ๖/๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดการอบรมแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นั้น

ในการนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นลำดับต่อไป จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ คน และลำดับสำรอง จำนวน ๕ คน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรายชื่อได้จากปุ่มด้านล่าง

หมายเหตุ: ลำดับที่ของรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ดังที่แสดงในตาราง เรียงลำดับตามลำดับตัวอักษรก่อน-หลังจากชื่อ-นามสกุลของนักเรียน โดย มิได้เรียงลำดับตามผลคะแนนการคัดเลือกที่นักเรียนทำได้แต่อย่างไร และในกรณีที่นักเรียนผู้ผ่านการอบรมและการสอบคัดเลือก ไม่ได้ตอบรับหรือแจ้งสละสิทธิ์ ในการเข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเรียกลำดับสำรองในอันดับถัดไปตามลำดับเข้าทดแทน และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด


ทั้งนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอให้นักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและลำดับสำรองทุกคน ยืนยันสิทธิ์หรือแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม – ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาภาคสนาม ณ จังหวัดสระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ (๓ วัน ๒ คืน) โดยส่งแบบตอบรับและยินยอมให้นักเรียนเข้าร่วมอบรมค่ายฯ มาที่อีเมล admgeocu@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวแล้ว ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ ทางศูนย์ฯ จะติดต่อเรียกลำดับสำรองในอันดับถัดไปเข้าทดแทน และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 กำหนดการและรูปแบบการอบรมภายในโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ ประกาศของมูลนิธิ สอวน. และรัฐบาล ขอให้นักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและลำดับสำรองทุกคน ติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมเป็นระยะๆ ได้ทางช่องทางต่อไปนี้

  • – เว็บไซต์ของภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.geo.sc.chula.ac.th และ/หรือ
  • – Facebook Page @GeologyChula https://www.facebook.com/GeologyChula และ/หรือ
  • – Facebook Group ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/groups/414924420603093