ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ๑/๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ และกำหนดนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและลำดับสำรองทุกคน ต้องยืนยันสิทธิ์หรือแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นั้น

ในการนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศค่าย ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ คน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรายชื่อได้จากปุ่มด้านล่าง

หมายเหตุ: ลำดับที่ของรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ดังที่แสดงในตาราง เรียงลำดับตามลำดับตัวอักษรก่อน-หลังจากชื่อ-นามสกุลของนักเรียน โดย มิได้เรียงลำดับตามผลคะแนนการคัดเลือกที่นักเรียนทำได้แต่อย่างไร

ทั้งนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอให้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ที่จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม – ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องรางเงินโรงแรมบางกอกพาเลส เตรียมสัมภาระและสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ภายในค่าย และมารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนเข้าพักที่โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนักเรียนต้องนำหลักฐานการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 (อย่างน้อย ๒ เข็ม) จากแอปพลิเคชันหมอพร้อม และผลรับรองการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ภายใน ๗๒ ชั่วโมง) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) หรือด้วยวิธีที่มีความแม่นยำกว่า เช่น Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ว่า “ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีผลตรวจเป็นลบ” มาแสดงในวันแรกที่มาลงทะเบียนเข้าค่าย หากนักเรียนไม่มีหลักฐานและผลรับรองยืนยันดังกล่าว ทางศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการของนักเรียนได้ทันที

ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 กำหนดการและรูปแบบการอบรมภายในโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศล่าสุดของมูลนิธิ สอวน. และรัฐบาล ขอให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการทุกคน ติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมเป็นระยะๆ ได้ทางช่องทางต่อไปนี้

  • – เว็บไซต์ของภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.geo.sc.chula.ac.th และ/หรือ
  • – Facebook Group ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/groups/414924420603093