ประสบการณ์นักธรณีกับธุรกิจอัญมณี

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 3/2561 หัวข้อ “ประสบการณ์นักธรณีกับธุรกิจอัญมณี” นำเสนอโดย คุณอันนา ดุสิตาภิรมย์ นักธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา

องค์ความรู้ทางธรณีวิทยาที่ได้จากการสั่งสมขณะศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น นอกจากสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพทางธรณีวิทยาโดยตรงในหลากหลายอาชีพแล้ว องค์ความรู้เหล่านี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพอื่น ๆ ได้เช่นกัน หนึ่งในนั้นคือ อาชีพนักธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับ โดยจะต้องใช้พื้นฐานความรู้ทางธรณีวิทยาในเรื่องของแร่ อาทิ ลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางเคมี เป็นต้น ซึ่งในชีวิตของการทำงานทางด้านนี้ ก็จะต้องพบเจอกับคู่แข่งมากมายในตลาดการค้าอัญมณีและเครื่องประดับเช่นกัน แต่การประกอบอาชีพนักธุรกิจส่วนตัวทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับบนพื้นฐานของความเป็นนักธรณีวิทยานั้น จะมีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ เมื่อเทียบกับนักธุรกิจทั่วไปหรือไม่ และความรู้พื้นฐานด้านธรณีวิทยาจะสามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดเพื่อนำไปสู่ความสาเร็จในการประกอบอาชีพทางด้านนี้ได้อย่างไร

การสัมนาในครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดมุมมองการทำงานของนักธรณีวิทยาที่นำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับอาชีพนักธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับ บรรยายถึงประสบการณ์การทำงานและบทบาทของนักธรณีวิทยาภายใต้ความเป็นนักธุรกิจ รวมถึงพูดคุยถึงความมั่นคงในอาชีพและความก้าวหน้าของธุรกิจการค้าอัญมณีในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สนใจสายงานหรือการศึกษาต่อทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

อันนา ดุสิตาภิรมย์ จบการศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2549 และจบการศึกษาจากสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับ GJI ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ