จากนักธรณีวิทยาสู่การเป็นวิศวกรปิโตรเลียม

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 7/2561 หัวข้อ “ จากนักธรณีวิทยาสู่การเป็นวิศวกรปิโตรเลียม” นำเสนอโดย ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย และ คุณกรันฑการย์ เมฆหมอก วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา

ปิโตรเลียมยังถือเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในปัจจุบัน การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมจึงถือเป็นพันธกิจหลักของสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่เพียงแค่การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้นยังเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ศาสตร์ทางด้านธรณีวิทยาเป็นอีกหนึ่งในพื้นฐานความรู้ที่สำคัญที่สามารถพัฒนาไปเป็นความรู้ทางด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมได้ เนื่องจากการเกิดของปิโตรเลียมมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความรู้ทางธรณีวิทยา ดังนั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าในช่วงปีที่ผ่านมา มีนิสิตที่จบมาในสาขาธรณีวิทยาในระดับปริญญาตรีศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมเพื่อนาไปสู่การเป็นวิศวกรปิโตรเลียมที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ


ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีทางเชื้อเพลิง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโบโลญย่า ประเทศอิตาลี ปัจจุบัน อ.ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านงานบริหาร อ.ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิรัชกิจเพื่อดูแลความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในด้านการบริการวิชาการ อ.ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ยังคงดำรงตำแหน่งผู้ชานาญการด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาปิโตรเลียม สำนักแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรันฑการย์ เมฆหมอก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 และระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานขายเชิงเทคนิค บริษัท อุซมา คอนซัลติ้ง จำกัด