การปฏิบัติตนในการทำงานด้านธรณีวิทยา

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 8/2561 หัวข้อ “ การปฏิบัติตนในการทำงานด้านธรณีวิทยา” นำเสนอโดย คุณนเรศ สัตยารักษ์  วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา

นักธรณีวิทยา คือ ผู้ที่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หลายแขนง เพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ ประเมินธรณีพิบัติภัย และถ่ายทอดเป็นความรู้ให้กับผู้อื่น การเป็นนักธรณีวิทยาควรต้องทราบการปฏิบัติตนในการทำงานเพื่อให้งานมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีและเพื่อให้องค์กรมีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น การทำงานทั้งในสำนักงานหรือในภาคสนามนั้น ควรต้องตระเตรียมวางแผน และดำเนินการโดยอาศัยคุณสมบัติสำคัญที่นักธรณีวิทยาควรมีประจำตัว อันได้แก่ รักธรรมชาติ ชอบการผจญภัย อยากรู้อยากเห็น เป็นนักตั้งคำถามและหาคำตอบ มีความสามารถในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ให้เป็น 4 มิติ เป็นนักเล่าและนักอ่านที่ดี รักวิชาชีพธรณีวิทยา และซื่อสัตย์ในผลงานของตนเอง

การสัมมนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังคำแนะนำและข้อคิดจากนักธรณีวิทยาผู้มากด้วยประสบการณ์และประสบความสำเร็จบนเส้นทางอาชีพธรณีวิทยา ด้วยการทำงานที่มีใจรักและมีความวิริยะอุตสาหะ จนได้รับรางวัลนักธรณีวิทยาดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2528 จากสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย และมีผลงานการค้นพบกระดูกส่วนกรามล่างของไดโนเสาร์ที่ชื่อว่า Psittacosaurus sattayaraki เพื่อเป็นแนวทาง เป็นแรงจูงใจ และเป็นประโยชน์ในการทำงานด้านธรณีวิทยาต่อไป


คุณนเรศ สัตยารักษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยรับราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษกรมทรัพยากรธรณี รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย