Tagged: ชมรมธรณีสัมพันธ์

ค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ครั้งที่ 12 โรงเรียนลำสนธิวิทยา จ.ลพบุรี

วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2557 ชมรมธรณีสัมพันธ์ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา จ.ลพบุรี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมฝึกภาคสนามเบื้องต้นและบำเพ็ญประโยชน์ 2557

วันที่ 5 – 7 กันยายน 2557 ชมรมธรณีสัมพันธ์ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมฝึกภาคสนามเบื้องต้นและบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่จ.ระยอง โดยมีจุดประสงค์ให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้การสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามเบื้องต้น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตทุกชั้นปี และบำเพ็ญประโยชน์รอบพื้นที่จัดกิจกรรม