การศึกษาธรณีวิทยาภาคสนามบริเวณเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

วันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2557 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา นำนิสิตธรณีวิทยาชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาภาคสนามบริเวณเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้นิสิตได้ฝึกการอ่าน การทําแผนที่ภูมิประเทศ การใช้อุปกรณ์สนาม และการบันทึกข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม (Field Methods in Geology) ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DSC_0044

DSC_0383

DSC_0138

DSC_0120

DSC_0703

DSC_0228

DSC_0241

DSC_0548

DSC_0741

DSC_0850

DSC_0865

DSC_0890

DSC_0457

DSC_1068