นิสิตชั้นปีที่ 4 สำรวจหินเพื่อศึกษาธรณีวิทยาของประเทศไทย

[ข่าว] วันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา 2307423 ธรณีวิทยาประเทศไทย โดยมีเส้นทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง สระแก้ว และนครราชสีมา