ประกาศ รายละเอียดเพิ่มเติมในการการจัดอบรมค่าย 2 วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเข้าที่พัก 

ผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 2 ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเข้าพักที่โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ (Prince Palace Hotel) เลขที่ 488/800 โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนนดารงรักษ์ คลองมหานาค ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 16:00 – 20:00 น. และสามารถติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานการเข้าที่พักในวันดังกล่าวได้ที่ 

  • อาจารย์ชารีญา ชูเมือง โทรศัพท์ 088-752-6995 
  • อาจารย์หัทยา จันทรมุณี โทรศัพท์ 083-043-0964
  • อาจารย์วีรยุทธ เหล็มปาน โทรศัพท์ 091-036-6849

การศึกษาภาคสนาม 

เนื่องจากในการจัดอบรมค่าย 2 ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีการเดินทางไปศึกษาในภาคสนามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 จึงขอแจ้งรายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาภาคสนามดังนี้ 

อุปกรณ์ที่จำเป็น 

  1. กระเป๋าขนาดเล็กสาหรับใส่สัมภาระในการไปภาคสนาม 2 วัน 1 คืน 
  2. สมุดจดบันทึกปกแข็ง และอุปกรณ์เครื่องเขียน 
  3. เครื่องแต่งกายที่เหมาะสม หมวก เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ถุงเท้า รองเท้า 
  4. เสื้อกันฝน
  5. ยาสามัญประจำบ้าน ยารักษาโรคประจาตัว  

อุปกรณ์ที่แนะนำ 

  1. แว่นขยายขนาดเล็ก (Hand lens) กาลังขยาย 10-20 เท่า 
  2. ครีมกันแดด