ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ IESO ศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาฯ

เลขประจำตัวผู้สอบชื่อนามสกุลห้องสอบ (ดูรายละเอียดท้ายตาราง)
0051โสภณธนศรีสถิตย์Geo 01
0052ณภณนามชวัดGeo 01
0056พีรวัสเฉลิมพลประภาGeo 01
0058จีซู ยุนคำวิลัยศักดิ์Geo 01
0062คณิตินเลี่ยงโรคาพาธGeo 01
0063สุทธวิชญ์พงศ์หล่อพิศิษฏ์Geo 01
0064ฐานัจล์เทียนทรัพย์Geo 01
0066รัชฎาแสงคำGeo 01
0070คุณิตาเลี่ยงโรคาพาธGeo 01
0074คุณานนต์ประสานศิลป์Geo 01
0075สถิโชคพรประเสริฐมานิตGeo 01
0076ธิติวัฒน์แซ่ไหลGeo 01
0081ณัฐชนนทั่งทองGeo 01
0082ปัญญวัฒน์วิภาสสุชานันท์Geo 02
0083ธนวัฒน์สมบัติไพบูลย์Geo 02
0085จิราวุฒิไตรสมรัชต์Geo 02
0087ธนัชจีระบุศย์Geo 02
0088ลานนาพจนามธุรสGeo 02
0089เจษฎากรรัตนมณีโชติGeo 02
0090ภัทรกรนวลอินทร์Geo 02
0091วศินแสงนิยมGeo 02
0092ณัฐนนท์มั่นเขียวGeo 02
0093ปวรุตม์เอกพิศุทธิ์สุนทรGeo 02
0095สฤกไล้วิวัฒน์Geo 02
0096ปัณณ์ปัญญานุสรณ์กิจGeo 02
0098ปุณิกาบุญฑีย์กุลGeo 02
0101พัทธมนจรัสฉิมพลีกุลGeo 03
0102วชิรวิทย์อุทัยวนิชวัฒนาGeo 03
0103โชตอยู่ประพัฒน์Geo 03
0104ณัฐชยพลคำอิ่มGeo 03
0105พุฒิตาพุฒิโภคินGeo 03
0107ดรัณยุคแผนGeo 03
0108มนธีร์จิตศิริGeo 03
0110วริทธิ์นันท์กิตติชัยกุลกิจGeo 03
0111พิมพ์นภัสพัฒนปิยสุขGeo 03
0112เชาว์วรรธน์กมลวิมุตศานต์Geo 03
0113กนกพลยามาGeo 03
0114ธนกฤตสมบูรณ์กุศลศีลGeo 03
0116สัณหณัฐแพพันธ์ขวัญเจริญGeo 03
0117ปัณณธรปริญญานนท์Geo 04
0118พชรโตกระแสร์Geo 04
0119ภาณุวัฒน์สุวรรณขจิตGeo 04
0120สรวิชญ์ชรินพาณิชกุลGeo 04
0123ณพวีร์เตชัสหงส์Geo 04
0124นพัฐกรณ์อมรมหพรรณGeo 04
0125กัญญาวีร์งามขำGeo 04
0126กัญญ์วรางามขำGeo 04
0128ธีรวัฒน์ง่วนชูGeo 04
0130ณัฐภัทรดำเนินยุทธGeo 04
0131ณัฐวีวิวัฒน์ธนกุลGeo 04
0132อิทธิพัทธ์เเซ่ผ่งGeo 04
0133อภิชาเกษมภัทราธรณ์Geo 04
0134ณัฐกรแก้วสลับเพ็ชรGeo 04
0135ณภัทรธรรมวิจิตรกุลGeo 05
0136อริญชัยบำรุงเมืองGeo 05
0137ภีรศิลป์นิฏฐิยานนท์Geo 05
0139ณัฐฎ์ญาณ์เยี่ยมรัมภ์Geo 05
0140จิรเวชบุญคุณGeo 05
0141ณัฐชนนธีระงามไพศาลGeo 05
0142คณาธิปวิริยพรสวัสดิ์Geo 05
0143สิริกรงามดีGeo 05
0144ชลิตผาสุกจิตธรรมGeo 05
0145ธนทัตรัตนาสิทธิคุณGeo 05
0146ณัฐชนนตั้งวรกุลชัยGeo 05
0149ธนกฤตภิญโญกุลGeo 05
0150สุวิจักขณ์บัวมีธูปGeo 05
0151ณวราดอกหอมGeo 05
0152ฑิตยาดอกหอมGeo 06
0153รุ่งรดิศกุลฤทธิ์Geo 06
0154นันธิพรสวนเพลงGeo 06
0156วงศ์วรัณอุปวงษ์Geo 06
0157ต่อสกุลจันทภักดีGeo 06
0158นัชชาสุวรรณราชGeo 06
0159ณัฐปคัลภ์สมบูรณ์Geo 06
0160ชวินชายวงศ์Geo 06
0161ภัทรภรสงวนโชคชัยGeo 06
0162จิณณวัตรปานกำเนิดGeo 06
0163ณัชชาพันธ์โรจน์Geo 06
0164จิรภิญญาทัยมณีGeo 06
0165ธนัทวชิระนภศูลGeo 06
0166ดนุพิชชาอินทรชิตGeo 06
0167ภูมิพัฒน์ดีสิทธิเวชGeo 07
0168อาคิรารัตนาธารGeo 07
0169ภาณุมาศโชติจิระเดชาGeo 07
0170รังสิมันต์สุกเพ็ชรGeo 07
0171ธนกรโสภาศรีพันธ์Geo 07
0172พีรดารัฐอนันต์พินิจGeo 07
0173อจนะอินทจารGeo 07
0175ฐปนวัฒน์อินทรสกุลGeo 07
0176คริษฐ์ธนะวันต์Geo 07
0178บุณยวีร์หริกุลGeo 07
0179ฮิโรคิยามาอุจิGeo 07
0180จิรวัชรเจนประเสริฐGeo 07
0181ภคนันท์ทัศนาภิรมย์Geo 07
0185รชกรแก้วกัญญาGeo 07
0186ชณิสราเลอมานกุลGeo 08
0187ปวีณาฉิมวรรณGeo 08
0188ปัณณาธีร์มหาวิจิตรGeo 08
0189ณภัทรชินสุวพลาGeo 08
0190พงศ์ชยันวันชัยจิระบุญGeo 08
0191พรธิดาอภิรักษ์คุณวงศ์Geo 08
0192ชนธัญแก้วกล้าGeo 08
0193วรอรรถลิ้มปัญญาเลิศGeo 08
0194ชัยพัฒน์มีมูซอGeo 08
0195อดุลวิทย์จิตต์พูลกุศลGeo 08
0196จิรัฎฐ์ธีราจิตคามGeo 08
0197สุกฤษฎิ์นันทสกุลวิโรจน์Geo 08
0198ภากรคุณาวุฒิGeo 08
0199วรโชติปิ่นเพชรGeo 08

ห้องสอบ Geo 01
Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/99675830468?pwd=dTRXcy95ZDZMZWdpZnQ3UU5paE1Odz09
Meeting ID: 996 7583 0468
Password: 724923


ห้องสอบ Geo 02
Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/91227195168?pwd=VGlubUhCNWVOUkJ3eUE0TWVQL1ZBUT09
Meeting ID: 912 2719 5168
Password: 122890


ห้องสอบ Geo 03
Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/91467036570?pwd=aGlWSU9Ba2dpR0FRMmsxRUl4WGdOQT09
Meeting ID: 914 6703 6570
Password: 163806


ห้องสอบ Geo 04
Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/95116342977?pwd=bmgvTnFZRnIyOStpVTIzNzVDb0VhQT09
Meeting ID: 951 1634 2977
Password: 846033


ห้องสอบ Geo 05

Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/93466123777?pwd=VDhOYnZKaXc2bU03bEZNVlNLTTJLQT09

Meeting ID: 934 6612 3777

Password: 763065


ห้องสอบ Geo 06
Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/92236006336?pwd=a25HcEttaW9zOTRlbGM4WG8rTEdzZz09
Meeting ID: 922 3600 6336
Password: 045133


ห้องสอบ Geo 07

Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/92582969118?pwd=M1F2a3ZxekxXdzBKU3dkMTJORWtXQT09

Meeting ID: 925 8296 9118
Password: 124174


ห้องสอบ Geo 08

Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/98137605867?pwd=SEprT1JqMjhUN01SNjdZam9SR01qUT09

Meeting ID: 981 3760 5867

Password: 123456