ธรณีวิทยากายภาพ

รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับธรณีวิทยากายภาพ โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ธรณีวิทยากายภาพ ชุดที่ 1

จัดทำโดย ฐาสิณีย์ เจริญฐิติรัตน์ มนตรี ชูวงษ์ ปัญญา จารุศิริ และ วิโรจน์ ดาวฤกษ์

Download PDF File

ธรณีวิทยากายภาพ ชุดที่ 2

จัดทำโดย ฐาสิณีย์ เจริญฐิติรัตน์ มนตรี ชูวงษ์ ปัญญา จารุศิริ และ วิโรจน์ ดาวฤกษ์

Download PDF File