ธุรกิจเหมืองเพอร์ไลต์ และงานทางด้านธรณีวิทยาที่เกี่ยวกับเหมืองแร่

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 5/2561 หัวข้อ “ธุรกิจเหมืองเพอร์ไลต์ และงานทางด้านธรณีวิทยาที่เกี่ยวกับเหมืองแร่” นำเสนอโดย คุณวัลลภ ยิ้มใย ผู้จัดการบริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ เพอร์ไลต์ จำกัด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา

ในปัจจุบันหินเพอร์ไลต์เป็นหนึ่งในวัสดุที่มีการนิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงทำให้ยังมีความต้องการอยู่มากในประเทศไทย ดังนั้นบทบาทของเหมืองเพอร์ไลต์ในไทยจึงมีความสำคัญมาก และในการค้นหาแหล่งเพอร์ไลต์นั้นจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านธรณีวิทยาในการทำงานด้านอุตสาหกรรมอย่างมีประสบการณ์ ความรู้ทางธรณีวิทยาที่ดีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการนำไปใช้ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของนักธรณีวิทยาก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกัน การสัมมนาครั้งนี้ได้นำเสนอถึงบทบาทของนักธรณีวิทยาในสายงานด้านอุตสาหกรรมเหมืองเพอร์ไลต์ ว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง ตำแหน่งและลักษณะงานเป็นอย่างไร สามารถนำความรู้ทางด้านธรณีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร รวมถึงประสบการณ์ทางด้านการศึกษาและการทำงานของวิทยากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สนใจในสายงานเหมืองแร่และอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้การประยุกต์ความรู้ทางธรณีวิทยาอีกด้วย

คุณวัลลภ ยิ้มใย ปัจจุบันดำรงตาแหน่งผู้จัดการบริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ เพอร์ไลต์ จำกัด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จากภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตนักธรณีวิทยาบริษัท Siam Antiony จากัด (2531-2532) ทำการสารวจทางธรณีเคมีของตะกอนธารน้ำ หลุมเจาะ อดีตผู้จัดการผ่ายผลิตหินประดับประเภท หินอ่อนและหินแกรนิต บริษัทเหมืองไทย จำกัด (2533) อดีตรองผู้จัดการบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) (2533-2542) ทำการจัดการและสำรวจธรณีวิทยาแร่ในอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มแร่คาร์บอเนตในประเทศไทยและประเทศจีน แร่ดิน แร่เฟลด์สปาร์ ดินขาว ในประเทศไทย แร่กลุ่มตะกั่ว-สังกะสี ในประเทศลาว รวมถึงการผลิตหินประดับ และการสำรวจถ่านหิน อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท CNV 1999 จากัด (2542-2545) ผลิตดินสำหรับธุรกิจทาปุ๋ย และทรายซิลิกาต่ำสำหรับโรงไฟฟ้า ผู้จัดการบริษัทเทอร์รา เอ็นเทอไพรส์ จำกัด (2545-ปัจจจุบัน) ผลิตยางและแป้งสาหรับการใช้ในการกีฬา ผู้จัดการโครงการบริษัท Smath Drill จำกัด (2556-ปัจจุบัน) งานด้านเจาะสำรวจในประเทศไทย ลาว และพม่า