Tagged: Field methods

นิสิตชั้นปีที่ 2 ฝึกการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

[ข่าว] วันที่ 16-20 ม.ค. 2560 นิสิตธรณีวิทยาชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 คน ออกฝึกสำรวจทำแผนที่ธรณีวิทยาในพื้นที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

2307217 Field Methods in Geology II

วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 2 ฝึกงานพื้นฐานในการใช้แผนที่ระดับ และภาพถ่ายทางอากาศ การหาตำแหน่งจากแผนที่ บรรยายลักษณะหินโผล่ เก็บตัวอย่าง การทำแผนที่ธรณีวิทยา วัดชั้นหินเทคนิคสำรวจ การจัดระเบียบ การฝึกงาน การดำเนินงานภาคสนาม และการเขียนรายงาน

นิสิตชั้นปีที่ 2 ฝึกการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามในพื้นที่จังหวัดสระบุรี-ลพบุรี

[ข่าว] วันที่ 28-30 ต.ค. 2559 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ จำนวน 35 คน เดินทางไปฝึกการใช้เข็มทิศธรณี การทำแผนที่การสำรวจ การจำแนกชนิดหิน การสังเกตธรณีวิทยาโครงสร้าง และการทำแผนภาพลำดับชั้นหินในพื้นที่จ.สระบุรี-ลพบุรี 

การศึกษาธรณีวิทยาภาคสนามบริเวณเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

วันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2557 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา นำนิสิตธรณีวิทยาชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาภาคสนามบริเวณเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้นิสิตได้ฝึกการอ่าน การทําแผนที่ภูมิประเทศ การใช้อุปกรณ์สนาม และการบันทึกข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม (Field Methods in Geology) ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย