Tagged: Geo57

นิสิตชั้นปีที่ 4 สำรวจหินเพื่อศึกษาธรณีวิทยาของประเทศไทย

[ข่าว] วันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา 2307423 ธรณีวิทยาประเทศไทย โดยมีเส้นทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง สระแก้ว และนครราชสีมา

กิจกรรมฝึกภาคสนามเบื้องต้นและบำเพ็ญประโยชน์ 2557

วันที่ 5 – 7 กันยายน 2557 ชมรมธรณีสัมพันธ์ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมฝึกภาคสนามเบื้องต้นและบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่จ.ระยอง โดยมีจุดประสงค์ให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้การสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามเบื้องต้น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตทุกชั้นปี และบำเพ็ญประโยชน์รอบพื้นที่จัดกิจกรรม