Category: รายวิชา

IMG_0145

นิสิตชั้นปีที่ 2 ฝึกการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

[ข่าว] วันที่ 16-20 ม.ค. 2560 นิสิตธรณีวิทยาชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 คน ออกฝึกสำรวจทำแผนที่ธรณีวิทยาในพื้นที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

DSC_0953

2307217 Field Methods in Geology II

วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 2 ฝึกงานพื้นฐานในการใช้แผนที่ระดับ และภาพถ่ายทางอากาศ การหาตำแหน่งจากแผนที่ บรรยายลักษณะหินโผล่ เก็บตัวอย่าง การทำแผนที่ธรณีวิทยา วัดชั้นหินเทคนิคสำรวจ การจัดระเบียบ การฝึกงาน การดำเนินงานภาคสนาม และการเขียนรายงาน

DSC_0681

นิสิตธรณีฯ จุฬา สำรวจภาคเหนือของประเทศไทย

[ข่าว] วันที่ 16 – 23 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา นำนิสิต จำนวน 52 คน เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาธรณีทัศน์ 2

S__6971454

นิสิตธรณีฯ จุฬา สำรวจภาคตะวันออกของประเทศไทย

วันที่ 16 – 21 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 คน เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาธรณีทัศน์ 1

S__6971457

นิสิตชั้นปีที่ 4 สำรวจหินเพื่อศึกษาธรณีวิทยาของประเทศไทย

[ข่าว] วันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา 2307423 ธรณีวิทยาประเทศไทย โดยมีเส้นทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง สระแก้ว และนครราชสีมา

Gemology01

1st Junior Jewelry Exhibition

[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจัดแสดงผลงานออกแบบเครื่องประดับ ของนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง 333 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Earth Materials (2307211) and Earth Materials Laboratory (2307212)

Earth Materials (2307211) and Earth Materials Laboratory (2307212)

พื้นฐานและการจำแนกวัสดุธรณี สมบัติกายภาพของวัสดุของโลก การจำแนกแร่และหินเบื้องต้น ผลึกศาสตร์เบื้องต้นและเคมีแร่ การจำแนกกลุ่มแร่ซิลิเกตและไม่ใช่กลุ่มแร่ซิลิเกต วัฎจักรหิน การจำแนกหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร

113

2307441 Historical Geology

ธรณีประวัติ ประวัติการศึกษาทางธรณีวิทยา แนวคิดของนักธรณีวิทยาคนสำคัญ กำเนิดมาตรธรณีกาล และเหตุการณ์สำคัญตลอดช่วงเวลาตั้งแต่กำเนิดโลกจนถึงปัจจุบัน รวมถึงงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการศึกษาประวัติโลก