Tagged: ดร.มนตรี ชูวงษ์

10 ปี การศึกษาสึนามิในประเทศไทย – BOXING DAY TSUNAMI 10 YEARS LATER

อ.ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่จะถึงนี้ เป็นวันครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ที่จัดได้ว่าเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ มีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 230,000 คนใน 14 ประเทศ และยังความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างมหาศาล

ธรณีสัณฐานวิทยาพื้นฐาน Basic Geomorphology

ตําราเล่มนี้ผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นมาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน ท่ีช่ือว่า “ธรณีสัณฐานวิทยา” โดยได้แต่งและเรียบเรียงไว้ในปี พ.ศ. 2548

หินแร่

รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับแร่และหิน โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ธรณีวิทยากายภาพ

รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับธรณีวิทยากายภาพ โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไดโนเสาร์

รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับไดโนเสาร์ โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อัญมณีวิทยา

รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับอัญมณี โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย