Category: ข่าว

IMG_5835

ถ่านหินกับการผลิตกระแสไฟฟ้า

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 2/2561 หัวข้อ “ถ่านหินกับการผลิตกระแสไฟฟ้า” นำเสนอโดย คุณวิศรุต เตชะสุวรรณวงศ์ นักธรณีวิทยาประจำเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา ในปัจจุบันแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในประเทศไทย มีอยู่ในหลากหลายรูปแบบทั้งถ่านหิน ปิโตรเลียม รวมไปถึงก๊าซธรรมชาติ การที่จะค้นหาแหล่งทรัพยากรเหล่านี้และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานในด้านธรณีวิทยา โดยในประเทศไทยนั้นแหล่งทรัพยากรถ่านหินมีความสำคัญมากต่อการนำมาใช้ผลิตกระไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การสัมมนาครั้งนี้ได้นำเสนอถึงแหล่งทรัพยากรถ่านหินที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาในการสำรวจ หน้าที่ของนักธรณีวิทยาในเหมืองถ่านหิน โดยจะได้รับความรู้ ประสบการณ์จากนักธรณีวิทยาโดยตรง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจในการทำงานด้านนี้ นายวิศรุต...

IMG_5834

บทบาทของนักธรณีวิทยาในงานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 1/2561 หัวข้อ “บทบาทของนักธรณีวิทยาในงานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม” นำเสนอโดย ผศ.ดร.สุนทร พุ่มจันทร์ ภาควิชาวิศกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา

Mineral01

ภาควิชาธรณีวิทยารับมอบ Chula Smart Lens

ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ มอบชุดอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน จำนวน 50 ชุด แก่ภาควิชาธรณีวิทยา โดยหัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา รศ.ดร.พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์

IMG_0145

นิสิตชั้นปีที่ 2 ฝึกการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

[ข่าว] วันที่ 16-20 ม.ค. 2560 นิสิตธรณีวิทยาชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 คน ออกฝึกสำรวจทำแผนที่ธรณีวิทยาในพื้นที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

GeoCU-seminar2015-d (2)

อาจารย์ธรณีจุฬาฯ สำรวจทวีปแอนตาร์ติกา

อาจารย์จากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ เดินทางสำรวจทวีปแอนตาร์กติกา ร่วมกับโครงการ CHINARE 33 สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2560 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีวิจัย Great Wall สาธารณรัฐประชาชนจีน ทวีปแอนตาร์กติก

DSC_0681

นิสิตธรณีฯ จุฬา สำรวจภาคเหนือของประเทศไทย

[ข่าว] วันที่ 16 – 23 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา นำนิสิต จำนวน 52 คน เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาธรณีทัศน์ 2

S__6971454

นิสิตธรณีฯ จุฬา สำรวจภาคตะวันออกของประเทศไทย

วันที่ 16 – 21 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 คน เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาธรณีทัศน์ 1

S__6971457

นิสิตชั้นปีที่ 4 สำรวจหินเพื่อศึกษาธรณีวิทยาของประเทศไทย

[ข่าว] วันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา 2307423 ธรณีวิทยาประเทศไทย โดยมีเส้นทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง สระแก้ว และนครราชสีมา