Category: สัมมนา

IMG_5835

การปฏิบัติตนในการทำงานด้านธรณีวิทยา

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 8/2561 หัวข้อ “ การปฏิบัติตนในการทำงานด้านธรณีวิทยา” นำเสนอโดย คุณนเรศ สัตยารักษ์  วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา

IMG_5835

จากนักธรณีวิทยาสู่การเป็นวิศวกรปิโตรเลียม

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 7/2561 หัวข้อ “ จากนักธรณีวิทยาสู่การเป็นวิศวกรปิโตรเลียม” นำเสนอโดย ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย และ คุณกรันฑการย์ เมฆหมอก วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา

IMG_5835

5 ปีหลังเรียนจบ…กับการทำงานในธุรกิจปิโตรเลียม

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 6/2561 หัวข้อ “5 ปีหลังเรียนจบ…กับการทำงานในธุรกิจปิโตรเลียม” นำเสนอโดย คุณมนวรรธน์ กมลศิลป์ คุณชมพูนุท จุมพลชาติ และคุณรณกฤษฏิ์ รัตนศรีอำไพพงศ์ วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา

IMG_5835

ธุรกิจเหมืองเพอร์ไลต์ และงานทางด้านธรณีวิทยาที่เกี่ยวกับเหมืองแร่

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 5/2561 หัวข้อ “ธุรกิจเหมืองเพอร์ไลต์ และงานทางด้านธรณีวิทยาที่เกี่ยวกับเหมืองแร่” นำเสนอโดย คุณวัลลภ ยิ้มใย ผู้จัดการบริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ เพอร์ไลต์ จำกัด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา

IMG_5834

อุตุนิยมวิทยาในธรณีวิทยา

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 4/2561 หัวข้อ “อุตุนิยมวิทยาในธรณีวิทยา” นำเสนอโดย ว่าที่ร้อยโท คทาวุฒิ มาลัยโรจน์ศิริ อดีตผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา

Gemology01

ประสบการณ์นักธรณีกับธุรกิจอัญมณี

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 3/2561 หัวข้อ “ประสบการณ์นักธรณีกับธุรกิจอัญมณี” นำเสนอโดย คุณอันนา ดุสิตาภิรมย์ นักธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา

IMG_5835

ถ่านหินกับการผลิตกระแสไฟฟ้า

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 2/2561 หัวข้อ “ถ่านหินกับการผลิตกระแสไฟฟ้า” นำเสนอโดย คุณวิศรุต เตชะสุวรรณวงศ์ นักธรณีวิทยาประจำเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา ในปัจจุบันแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในประเทศไทย มีอยู่ในหลากหลายรูปแบบทั้งถ่านหิน ปิโตรเลียม รวมไปถึงก๊าซธรรมชาติ การที่จะค้นหาแหล่งทรัพยากรเหล่านี้และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานในด้านธรณีวิทยา โดยในประเทศไทยนั้นแหล่งทรัพยากรถ่านหินมีความสำคัญมากต่อการนำมาใช้ผลิตกระไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การสัมมนาครั้งนี้ได้นำเสนอถึงแหล่งทรัพยากรถ่านหินที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาในการสำรวจ หน้าที่ของนักธรณีวิทยาในเหมืองถ่านหิน โดยจะได้รับความรู้ ประสบการณ์จากนักธรณีวิทยาโดยตรง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจในการทำงานด้านนี้ นายวิศรุต...

IMG_5834

บทบาทของนักธรณีวิทยาในงานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 1/2561 หัวข้อ “บทบาทของนักธรณีวิทยาในงานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม” นำเสนอโดย ผศ.ดร.สุนทร พุ่มจันทร์ ภาควิชาวิศกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา