Category: บริการสังคม

กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างกับธรณีวิทยา จุฬาฯ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ภาควิชาธรณีวิทยา จัดกิจกรรม “เรียนรู้โลกกว้างกับธรณีวิทยา จุฬาฯ” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย โดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ครั้งที่ 12 โรงเรียนลำสนธิวิทยา จ.ลพบุรี

วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2557 ชมรมธรณีสัมพันธ์ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา จ.ลพบุรี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ.น่าน เยี่ยมชมภาควิชาธรณีวิทยา

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับคณะนักเรียนและครู จำนวน 42 คน จาก โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน เข้ารับฟังการบรรยายแนะนำภาควิชาธรณีวิทยาและการทำงานของนักธรณีวิทยา จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยสึนามิในประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา 

กิจกรรมฝึกภาคสนามเบื้องต้นและบำเพ็ญประโยชน์ 2557

วันที่ 5 – 7 กันยายน 2557 ชมรมธรณีสัมพันธ์ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมฝึกภาคสนามเบื้องต้นและบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่จ.ระยอง โดยมีจุดประสงค์ให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้การสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามเบื้องต้น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตทุกชั้นปี และบำเพ็ญประโยชน์รอบพื้นที่จัดกิจกรรม

สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณี พังงา-ระนอง

วันที่ 29 ส.ค. ถึง 2 ก.ย. 2557 ทีมนักวิจัยและเจ้าหน้าที่จากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในเขต จ.พังงา และจ.ระนอง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เยี่ยมชมภาควิชาธรณีวิทยา

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับคณะนักเรียนและครู จำนวน 50 คน จาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หินแร่ และห้องปฏิบัติการกำหนดอายุทางกัมมันตรังสีธรณีวิทยาและโบราณคดี 

แผ่นดินไหวและการเอาตัวรอด โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2557 คณาจารย์ และตัวแทนนิสิต จากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เรื่อง “อุบัติภัยแผ่นดินไหว สาเหตุและวิธีทำให้รอดชีวิต” ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

บรรยายแผ่นดินไหว ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ดร.สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย อะไรที่เรารู้และอะไรที่เรายังไม่รู้” ให้แก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย