Tagged: 2559

นิสิตธรณีฯ จุฬา สำรวจภาคเหนือของประเทศไทย

[ข่าว] วันที่ 16 – 23 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา นำนิสิต จำนวน 52 คน เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาธรณีทัศน์ 2

นิสิตธรณีฯ จุฬา สำรวจภาคตะวันออกของประเทศไทย

วันที่ 16 – 21 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 คน เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาธรณีทัศน์ 1

นิสิตชั้นปีที่ 4 สำรวจหินเพื่อศึกษาธรณีวิทยาของประเทศไทย

[ข่าว] วันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา 2307423 ธรณีวิทยาประเทศไทย โดยมีเส้นทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง สระแก้ว และนครราชสีมา

คณาจารย์และนิสิตร่วมงานประชุม TNI2016 เชียงใหม่

วันที่ 14-15 พ.ย 2559 คณาจารย์และนิสิต ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน The 3rd International Conference on Tectonics of Northwestern Indochina (TNI2016)

นิสิตชั้นปีที่ 2 ฝึกการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามในพื้นที่จังหวัดสระบุรี-ลพบุรี

[ข่าว] วันที่ 28-30 ต.ค. 2559 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ จำนวน 35 คน เดินทางไปฝึกการใช้เข็มทิศธรณี การทำแผนที่การสำรวจ การจำแนกชนิดหิน การสังเกตธรณีวิทยาโครงสร้าง และการทำแผนภาพลำดับชั้นหินในพื้นที่จ.สระบุรี-ลพบุรี 

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559

วันที่ 11 ส.ค. 2559 นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

ทำบุญภาควิชาฯ 2559

วันที่ 10 ส.ค. 59 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดพิธีทำบุญภาควิชา และมอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีดีเยี่ยมให้กับนางสาวอิสราภรณ์ เศรษฐ์ธนันท์

International Geological Excursion 2016

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยสึคุบะ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเรียนรู้ลักษณะธรณีวิทยาของประเทศญี่ปุ่น วัฒนธรรม และเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างนิสิตธรณีวิทยาของทั้งสองสถาบัน