เจ้าหน้าที่

ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิยดา ละมุล

  • เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ / บรรณารักษ์

โศภิต พุ่มพวง

  • เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

จงกลกนก กมลฉ่ำ

  • เจ้าหน้าที่สำนักงาน

น้ำฝน การศาสตร์

  • เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ณัชชา พรหมจอม

  • เจ้าหน้าที่สำนักงาน

พจนะ เงินแจ่ม

  • เจ้าหน้าที่บริการการช่าง

สุริยะ โชคเหมาะ

  • พนักงานสถานที่

ณรงค์ศักดิ์ ราชูการ

  • เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์