เจ้าหน้าที่

คุณจิระประภา เนียมปาน

 • เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

คุณวิยดา ละมุล

 • เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

คุณโศภิต พุ่มพวง

 • เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

คุณจงกลกนก กมลฉ่ำ

 • เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานทั่วไป
 • บรรณารักษ์

คุณน้ำฝน การศาสตร์

 • เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ) และการเงิน

คุณณัชชา พรหมจอม

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมจิต ห้อยเหม

 • พนักงานบริการอัดสำเนา/ธุรการ

คุณพจนะ เงินแจ่ม

 • นายช่างเทคนิค

คุณประจิน ทองประชุม

 • เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง

คุณบรรจง พวงทอง

 • คนงานห้องทดลอง
 • เจ้าหน้าที่ประจำชั้นที่ 2

คุณสุริยะ โชคเหมาะ

 • เจ้าหน้าที่ประจำชั้นที่ 3

คุณสุรเชษฐ วชิรโภคเจริญ

 • เจ้าหน้าที่ประจำชั้นที่ 4