วันพุธ

วันพุธ

2307485 Intro ATM Sci
-
ห้อง 336

2307215 Paleontology
-
ห้อง 333

2307431 Mineral Deposits
-
ห้อง 428

2307206 Earth Sci
-
ห้อง 424

2307206 Earth Sci
-
ห้อง 424

2307254 Struct Geol
-
ห้อง 333

2307572 Intro Petrol Geol
-
ห้อง 336

2307211 Earth Mat
-
ห้อง 421