วันศุกร์

วันศุกร์

2307485 Intro ATM Sci
-
ห้อง 336

2307574 Hydrological Sci
-
ห้อง 428

2307254 Struct Geol
-
ห้อง 333

2307345 Ign Met Petrol
-
ห้อง 424

2307211 Earth Mat
-
ห้อง 421

2307572 Intro Petrol Geol
-
ห้อง 333

2307501 Basin Analysis 2307501 Basin Analysis
-
ห้อง 421

2307212 Earth Mat Lab
-
ห้อง 326

2307358 Intro Geophysics
-
ห้อง 333