2307205 Intro Gem Sci

2307205 Intro Gem Sci

วิทยาการอัญมณีเบื้องต้น INTRODUCTION TO GEMMOLOGICAL SCIENCE

หน่วยกิต 3

เงื่อนไขรายวิชา –

ธรณีวิทยา แร่ หิน กับอัญมณีผลึกและระบบผลึก สมบัติทางกายภาพเชิงยึดเหนี่ยวของอัญมณี แสง สี กับอัญมณี สมบัติทางแสงของอัญมณี หลักการและวิธีใช้เครื่องมือตรวจสอบอัญมณีขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณค่าอัญมณี ชนิดอัญมณีที่พบมากในท้องตลาดแยกตามองค์ประกอบทางเคมี วิธีการสังเคราะห์อัญมณี และอัญมณีสังเคราะห์ชนิดต่างๆ ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีด้วยเครื่องมือพื้นฐาน

กำหนดการกิจกรรม

วันพฤหัสบดี
-
ห้อง 336