2307511 Env Geol

2307511 Env Geol

ธรณีวิทยาสภาวะแวดล้อม ENVIRONMENTAL GEOLOGY

หน่วยกิต 3 (2-3-7)

เงื่อนไขรายวิชา –

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางธรณีวิทยาต่อการพัฒนาในแง่ของการวางแผนใช้ที่ดินและวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรณีประเภทต่างๆ การศึกษาพิบัติภัยทางธรณีวิทยา และการวางแผนบรรเทาความเสียหาย จากพิบัติภัยประเภทต่างๆการใชค้วามรู้ทางธรณีวิทยาในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการวางแผนปัญหาสิ่งแวดล้อม

Direct application of geology to human society in planning and development programmes, geological hazards, pollution and conservation.

กำหนดการกิจกรรม

วันอังคาร
-
ห้อง 326

วันอังคาร
-
ห้อง 326