2307423 Geol Thailand

2307423 Geol Thailand

ธรณีวิทยาประเทศไทย GEOLOGY OF THAILAND

หน่วยกิต 3 (2-3-4)

เงื่อนไขรายวิชา PRER 2307254

สถานภาพการสําารวจธรณีวิทยาในปัจจุบัน ลักษณะภูมิสัณฐาน การลำดับชั้นหิน การเกิด หินอัคนีและแหล่งแร่ที่เกี่ยวข้อง วิวัฒนาการธรณีวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง และการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนามในพื้นที่ที่คัดสรร

Present status of the geological survey; physiography; lithostratigraphy; igneous activity and related mineral resources; geologic evolution of Thailand and adjacent areas; geological excursion of selected areas.

กำหนดการกิจกรรม

วันจันทร์
-
ห้อง 421

วันพฤหัสบดี
-
ห้อง 333